Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Vodnjak
 
POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

Projekt:

POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projektni partnerji:


Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 120.800,72 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 69.909,78 EUR. Razliko v višini 50.890,94 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »2. Razvoj osnovnih sredstev;«
 • Ukrep: »2.1. Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja;«
 • Cilj: »2.1.1. Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.«

  Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za trženje lokalnih proizvodov in storitev, spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti, razvijati dodatno »zeleno« ponudbo območja, razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo, vzpostavljati pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, ohraniti obstoječe naravne danosti, dvigniti ozaveščenost prebivalstva o pomenu varstva narave in okolje.

  Povzetek:

  Namen operacije je omogočati razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti  prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko bo z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.

  Cilji:

  • Omogočiti razvoj novih turističnih produktov;
  • Izvesti manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
  • Vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
  • Omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

   Čas izvajanja aktivnosti:

   • 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019.

   Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

   • Izvedba gradnje – ureditev parkirišča za avtodome in polnilne postaje za električne avtomobile;
   • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
   • Priprava turističnih paketov za ciljne skupine;
   • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

   Pričakovani rezultati aktivnosti:

   • Učne delavnice za ranljive skupine – 5x;
   • Izvedeno parkirišče za avtodome;
   • Izvedena polnilna postaja za električne avtomobile;
   • Izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabniki avtodomov;
   • O operaciji informirane javnosti;
   • Novo delovno mesto.


   Povezave: